Tut PHP 006: hằng trong PHP

Trong PHP thì hằng được dùng để chỉ những giá trị không thay đổi và cũng không thể chỉnh sửa được trong suốt quá trình chạy chương trình.

1. Khai báo hằng trong PHP

– Tên hằng không có ký tự $ ở đầu.

– Người ta thường dùng chữ hoa để đặt tên hằng. Ví dụ CONST_DEV.

– Định nghĩa một hằng sử dụng hàm define. Hàm này có 3 tham số:

+ Tham số thứ nhất: tên của hằng.

+ Tham số thứ 2: giá trị của hằng.

+ Tham số thứ 3: true hoặc false. Tham số này được truyền vào để quyết định xem hằng có được phân biệt chữ hoa chữ thường hay không. Giá trị mặc định của tham số này là false.

Ví dụ:

define('CONST_DEV', 1);

Để biết rõ tác dụng của tham số thứ 3 trong hàm define các bạn có thể chạy đoạn script sau:

define('DEV_NAME',  1,  true);<br /><br />echo dev_name;

– Giá trị của hằng chỉ có thể thuộc 1 trong các kiểu dữ liệu cơ bản như: boolean, integer, float, string.

2. Cách sử dụng

Sau khi khai báo ta có thể sử dụng bằng cách gọi trực tiếp với tên của nó:

define('CONSTANT_NAME', 'dev');
echo CONSTANT;

Chú ý: hằng không có ký tự $ ở đầu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *