fbpx

UI Archive

21 Th3 2014

Tut Android 012: User Interface trong android – TableLayout (part 10)

TableLayout là một loại layout giúp chúng ta có thể dễ dàng sắp xếp các View theo hàng và cột dạng bảng nó tương đối giống với thẻ table trong html Bước 1: Mở file res->values  ->strings.xml
18 Th3 2014

Tut Android 011: User Interface trong Android – RelativeLayout (part 9)

Trong android RelativeLayout là một loại layout rất phổ biến nó giúp developer có thể sắp xếp các View rất mềm dẻo và có hỗ trợ “kéo thả” giao diện nhưng mình không khuyến khích cách bạn
14 Th3 2014

Tut Android 010: User Interface trong android – LinearLayout (part 8)

Trong android LinearLayout là một loại layout rất phổ biến nó giúp developer có thể sắp xếp các View theo hàng hoặc theo cột Để làm rõ thành phần này mình sẽ thiết kế giao diện demo
10 Th3 2014

Tut Android 009: User Interface trong android – WebView (part 7)

WebView  trong Android là thành phần cho phép bạn hiển thị một website hoặc một chuỗi dạng html Để làm làm rõ thành phần này mình sẽ làm một mình làm một ứng dụng đơn giản với
6 Th3 2014

Tut Android 008: User Interface trong android – listview (part 6)

Listview trong Android là thành phần cho phép bạn hiển thị dữ liệu theo dạng danh sách theo chiều dọc Mình sẽ giới thiệu cho các bạn các bước để có thể xây dựng 1 listview đơn
5 Th3 2014

Tut Android 007: User Interface trong android – Spinner (part 5)

Spinner trong Android khá là giống với Combo Box trên web đó là giao diện dạng “Drop Down List” giúp người dùng lựa chọn một “Item” trong danh sách có sẵn Để làm rõ thành phần này
1 Th3 2014

Tut Android 006: User Interface trong android – Toggle Button, CheckBox (part 4)

ToggleButton: Cho phép người dùng có thể thay đổi cài đặt giữa hai trạng thái. CheckBox: Cho phép người dùng chọn một trong hai trạng thái các bạn đã rất quen thuộc với CheckBox với remmerber trên
27 Th2 2014

Tut Android 005: User Interface trong andoid – ImageView, Image Button (part 3)

ImageView: trong andoird là lớp hỗ trợ các bạn hiện thị các ảnh một cách dễ dàng. ImageButton: trong android bạn có thể sử dụng ImageButton để hiển thị một Button thông thường với hình nền là
25 Th2 2014

Tut Android 004: User Interface trong android – Edittext, TextView (part 2)

Trong bài này mình sẽ giới thiệu cho các bạn về EditText và TextView 2 thành phần được dùng khá nhiều trong các app android. EditText: Các bạn có thể hiểu đơn giản giống như ô đăng
24 Th2 2014

Tut Android 003: User Interface trong Android – Button (part 1)

Giao diện người dùng (UI) trong andoid app có 2 loại là View và View Group UI trong andoird app được định nghĩa trong tập tin xml trong thư mục res->layout UI trong android app gồm rất