fbpx

Sqlite for Android Archive

11 Th4 2014

TUT ANDROID 019: SQLite trong Android (part 2) – Multiple tables

Như đã nói với các bạn ở bài trước bài này mình sẽ hướng dẫn các bạn làm việc với nhiều bảng CSDL trong SQLite. Do ví dụ này mục đích được viết để hướng dẫn các
7 Th4 2014

TUT ANDROID 018: SQLite trong Android (PART 1)

SQLite là một loại cơ sở dữ liệu trên mobile. Có nhiều cách để lưu trữ dữ liệu trong android như ghi dữ liệu dưới dạng text file, xml hay SharePreference và SQLite. Do SQLite là file