1. Download bản XAMPP mới nhất tại http://www.apachefriends.org/en/xampp.html 2. Sau khi download file click install 3. Chọn thành phần sẽ cài đặt 4. Mặc định hệ thống sẽ chọn install xampp trong thư mục C:\xampp. Nếu bạn muốn