Biến trong PHP cũng tương tự với biến trong những ngôn ngữ khác, chúng có tác dụng lưu trữ thông tin tạm thời. Ví dụ: Biến không những có thể lưu trữ giá trị mà nó còn