fbpx

Tut Magento 012: Magento form edit – tạo form edit trong backend Magento

Trong Tut Magento 012 này mình sẽ hướng dẫn các bạn tạo một form edit trong backend của Magento. Cụ thể hơn mình sẽ sử dụng extension Basetut_Salestaff mà các tut trước có dùng.

Mục đích: tạo ra form edit cho phép admin có thể thêm một staff mới thay đổi được thông tin của staff có sẵn.

1. Tạo button Add new staff trong trang hiển thị grid

Mặc định trong trang hiển thị grid dữ liệu sales staff có button Add Salestaff rồi nhưng trong những ví dụ trước để dễ nhìn mình đã dùng câu lệnh  _removeButton để xóa nó đi. Giờ muốn hiển thị lại chỉ cần comment đoạn code đó trong app\code\local\Basetut\Salestaff\Block\Adminhtml\Staff.php


<!--?php class Basetut_Salestaff_Block_Adminhtml_Staff extends Mage_Adminhtml_Block_Widget_Grid_Container { public function __construct() { $this--->_controller = 'adminhtml_staff';
 $this->_blockGroup = 'salestaff';
 $this->_headerText = Mage::helper('salestaff')->__('Staff Manager');
 parent::__construct();
 /*$this->_removeButton('add');*/
 }
}

Kết quả:
add

2. Chuyển action new sang edit

Mặc định khi click vào button “Add New” hệ thống sẽ chuyển sang url: http://yoursite.com/index.php/salestaffadmin/staff/new.

Tức là function newAction() trong controller app\code\local\Basetut\Salestaff\controllers\Adminhtml\StaffController.php được thực thi.


/*new action*/
public function newAction(){
 $this->_forward('edit');
}

Function này cơ bản chỉ thực hiện chức năng forward đến action edit trong cùng controller Staff. Tuy nhiên để biết tại sao lại như thế thì ta sẽ giải thích kỹ hơn trong action này.

3. Thêm url vào cho các row grid trong trường hợp edit

Tại sao ta phải thêm url cho các row trong grid? Trong những Tut Magento trước mình đã hướng dẫn các bạn cách tạo ra một grid dữ liệu hiển thị nhưng mà đó là chưa đủ, admin còn muốn thay đổi thông tin của những bản ghi đó. Bởi vậy ta sẽ thêm vào những bản ghi trong grid một url dẫn tới trang edit.

Thêm hàm getRowUrl($row) vào trong file app\code\local\Basetut\Salestaff\Block\Adminhtml\Staff\Grid.php:


/**
 * get url for each row in grid
 *
 * @return string
 */
public function getRowUrl($row)
{
 return $this->getUrl('*/*/edit', array('id' => $row->getId()));
}

Như vậy bây giờ ta khi click vào một bản ghi bất kỳ hệ thống sẽ chuyển sang link: http://yoursite.com/salestaffadmin/staff/edit/id/$id.

Trong hàm getUrl ta truyền vào 2 tham số:

+ Tham số thứ nhất: action

*/*/edit: sẽ tương đương với salestaffadmin/staff/edit vì action hiện tại đang là salestaffadmin/staff/index

+ Tham số thứ hai: parameters

array(‘id’=>$row->getId)

4. Tạo edit action

Tạo hàm editAction() trong file: app\code\local\Basetut\Salestaff\controllers\Adminhtml\StaffController.php

/**
* edit action
*/
public function editAction(){
 $salestaffId = $this->getRequest()->getParam('id');
 $model = Mage::getModel('salestaff/staff')->load($salestaffId);

if ($model->getId() || $salestaffId == 0) {
 $data = Mage::getSingleton('adminhtml/session')->getFormData(true);
 if (!empty($data)) {
 $model->setData($data);
 }
 Mage::register('salestaff_data', $model);

$this->loadLayout();
 $this->_setActiveMenu('salestaff/salestaff');

$this->_addBreadcrumb(
 Mage::helper('adminhtml')->__('Staff Manager'),
 Mage::helper('adminhtml')->__('Staff Manager')
 );

$this->getLayout()->getBlock('head')->setCanLoadExtJs(true);
 $this->_addContent($this->getLayout()->createBlock('salestaff/adminhtml_staff_edit'))
 ->_addLeft($this->getLayout()->createBlock('salestaff/adminhtml_staff_edit_tabs'));

$this->renderLayout();
 } else {
 Mage::getSingleton('adminhtml/session')->addError(
 Mage::helper('salestaff')->__('Staff does not exist')
 );
 $this->_redirect('*/*/');
 }
}

Hàm này có chức năng lấy ra staff cần edit và view thông tin của nó trong form cho phép chủ store có thể chỉnh sửa chúng.

5. Tạo form container

Form container này bao gồm một số button control như “Save”, “Save and Edit”, “Delete”. Form kế thừa từ class Mage_Adminhtml_Block_Widget_Form_Container.

container

File: app\code\local\Basetut\Salestaff\Block\Adminhtml\Staff\Edit.php


<!--?php class Basetut_Salestaff_Block_Adminhtml_Staff_Edit extends Mage_Adminhtml_Block_Widget_Form_Container { public function __construct() { parent::__construct(); $this--->_objectId = 'id';
 $this->_blockGroup = 'salestaff';
 $this->_controller = 'adminhtml_staff';

 $this->_updateButton('save', 'label', Mage::helper('salestaff')->__('Save Staff'));
 $this->_updateButton('delete', 'label', Mage::helper('salestaff')->__('Delete Staff'));

 $this->_addButton('saveandcontinue', array(
 'label' => Mage::helper('adminhtml')->__('Save And Continue Edit'),
 'onclick' => 'saveAndContinueEdit()',
 'class' => 'save',
 ), -100);

 $this->_formScripts[] = "
 function toggleEditor() {
 if (tinyMCE.getInstanceById('salestaff_content') == null) {
 tinyMCE.execCommand('mceAddControl', false, 'salestaff_content');
 } else {
 tinyMCE.execCommand('mceRemoveControl', false, 'salestaff_content');
 }
 }

function saveAndContinueEdit(){
 editForm.submit($('edit_form').action+'back/edit/');
 }
 ";
 }
}

6. Tạo tab “Staff Information”

Thực ra thì trong bài học này không nhất thiết phải sử dụng tab trong admin edit staff nhưng mình vẫn muốn đưa vào để các bạn có thể hình dung được và sử dụng nó trong những trường hợp cần thiết.

Tạo file: app\code\local\Basetut\Salestaff\Block\Adminhtml\Staff\Edit\Tabs.php


<!--?php class Basetut_Salestaff_Block_Adminhtml_Staff_Edit_Tabs extends Mage_Adminhtml_Block_Widget_Tabs { public function __construct() { parent::__construct(); $this--->setId('salestaff_tabs');
 $this->setDestElementId('edit_form');
 $this->setTitle(Mage::helper('salestaff')->__('Staff Information'));
 }

 /**
 * prepare before render block to html
 *
 * @return Basetut_Salestaff_Block_Adminhtml_Salestaff_Edit_Tabs
 */
 protected function _beforeToHtml()
 {
 $this->addTab('form_section', array(
 'label' => Mage::helper('salestaff')->__('Staff Information'),
 'title' => Mage::helper('salestaff')->__('Staff Information'),
 'content' => $this->getLayout()
 ->createBlock('salestaff/adminhtml_staff_edit_tab_form')
 ->toHtml(),
 ));
 return parent::_beforeToHtml();
 }
}

Trong hàm này ta có sử dụng câu lệnh:


$this->getLayout()
 ->createBlock('salestaff/adminhtml_staff_edit_tab_form')
 ->toHtml();

Block salestaff/adminhtml_staff_edit_tab_form chính là block chứa form hiển thị chính của page edit.

File code: app\code\local\Basetut\Salestaff\Block\Adminhtml\Staff\Edit\Tab\Form.php

7. Khởi tạo form với id là “edit_form”

Tạo file: app/code/local/Basetut/Salestaff/Block/Adminhtml/Staff/Edit/Form.php


class Basetut_Salestaff_Block_Adminhtml_Staff_Edit_Form extends Mage_Adminhtml_Block_Widget_Form
{
 /**
 * prepare form's information for block
 *
 * @return Basetut_Salestaff_Block_Adminhtml_Staff_Edit_Form
 */
 protected function _prepareForm(){
 $form = new Varien_Data_Form(array(
 'id' => 'edit_form',
 'action' => $this->getUrl('*/*/save', array(
 'id' => $this->getRequest()->getParam('id'),
 'store' => $this->getRequest()->getParam('store'),
 )),
 'method' => 'post',
 'enctype' => 'multipart/form-data'
 ));

$form->setUseContainer(true);
 $this->setForm($form);
 return parent::_prepareForm();
 }
}

File này có tác dụng tạo ra một form với id=”edit_form” và action là salestaffadmin/staff/save

8. Tạo form edit

form

Code file app\code\local\Basetut\Salestaff\Block\Adminhtml\Staff\Edit\Tab\Form.php:


<!--?php class Basetut_Salestaff_Block_Adminhtml_Staff_Edit_Tab_Form extends Mage_Adminhtml_Block_Widget_Form { /** * prepare tab form's information * * @return Basetut_Salestaff_Block_Adminhtml_Salestaff_Edit_Tab_Form */ protected function _prepareForm() { $form = new Varien_Data_Form(); $this--->setForm($form);

 if (Mage::getSingleton('adminhtml/session')->getSalestaffData()) {
 $data = Mage::getSingleton('adminhtml/session')->getSalestaffData();
 Mage::getSingleton('adminhtml/session')->setSalestaffData(null);
 } elseif (Mage::registry('salestaff_data')) {
 $data = Mage::registry('salestaff_data')->getData();
 }
 $fieldset = $form->addFieldset('salestaff_form', array(
 'legend'=>Mage::helper('salestaff')->__('Staff information')
 ));

 /*Edit truong kieu text*/
 $fieldset->addField('name', 'text', array(
 'label' => Mage::helper('salestaff')->__('Name'),
 'class' => 'required-entry',
 'required' => true,
 'name' => 'name',
 ));

 $fieldset->addField('email', 'text', array(
 'label' => Mage::helper('salestaff')->__('Email'),
 'class' => 'required-entry',
 'required' => true,
 'name' => 'email',
 ));
 $fieldset->addField('facebook_url', 'text', array(
 'label' => Mage::helper('salestaff')->__('Facebook'),
 'name' => 'facebook_url',
 ));

 /*Edit truong kieu date*/
 $fieldset->addField('birthday', 'date', array(
 'label' => Mage::helper('salestaff')->__('Birthday'),
 'name' => 'birthday',
 'format' => Mage::app()->getLocale()->getDateFormat(Mage_Core_Model_Locale::FORMAT_TYPE_SHORT),
 'image' => Mage::getBaseUrl(Mage_Core_Model_Store::URL_TYPE_SKIN).'/adminhtml/default/default/images/grid-cal.gif',
 ));
 /*Edit truong kieu select*/
 $fieldset->addField('sex', 'select', array(
 'label' => Mage::helper('salestaff')->__('Sex'),
 'name' => 'sex',
 'onclick' => "",
 'onchange' => "",
 'values' => array('-1'=>'Please Select..','1' => 'Male','2' => 'Female'),
 'disabled' => false,
 'readonly' => false,
 'tabindex' => 1
 ));
 /*View truong kieu note*/
 if($this->getRequest()->getParam('id')){
 $fieldset->addField('items_qty', 'note', array(
 'label' => Mage::helper('salestaff')->__('Item qty'),
 'name' => 'items_qty',
 'text' => $data['items_qty']
 ));
 }

$form->setValues($data);
 return parent::_prepareForm();
 }
}

* Kết luận: ta vừa mới tạo được form dùng để add/edit dữ liệu salestaff. Tuy nhiên đây chỉ là form hiển thị/edit dữ liệu mà thôi và để hoạt động được chúng ta cần phải có action thao dữ liệu vừa edit nữa. Vì bài này đã tương đối dài rồi nên mình sẽ để phần đó cho bài sau. Mọi thắc mắc về các Tut Magento các bạn có thể post lên http://forum.basetut.com/index.php chúng tôi sẽ trả lời ngay lập tức. Chúc các bạn học Magento thật tốt!

Comments
 1. 8 năm ago
 2. 8 năm ago
  • Blanka Phạm8 năm ago
 3. Black8 năm ago
  • Black8 năm ago
   • 8 năm ago
    • Black8 năm ago
   • Blanka Phạm8 năm ago
 4. 8 năm ago
  • 8 năm ago
 5. 8 năm ago
 6. 8 năm ago
  • 8 năm ago
   • 8 năm ago
   • Blanka Phạm8 năm ago
    • 7 năm ago
    • 7 năm ago
     • Blanka Phạm7 năm ago
    • 7 năm ago
 7. 7 năm ago
  • 7 năm ago
   • 7 năm ago
    • Blanka Phạm7 năm ago
 8. 7 năm ago

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *