Tut php 002: Cú pháp cơ bản trong PHP

Cú pháp cơ bản trong PHP là những cái cơ bản nhất để ta có thể viết ra được một đoạn code PHP, có thể nó chỉ là một dòng in ra đoạn text “Hello wordld”.
Một đoạn code PHP có thể đặt ở vị trí bất kỳ trong file với cú pháp bắt đầu bằng <?php và kết thúc bởi ?>
Ví dụ:

<?php
// PHP code
?>

Ta cũng có thể sử dụng <? ?> nhưng muốn dùng được thì phải config trong file php.int. Ở đây mình khuyên dùng cú pháp đầy đủ <?php ?>.
Một file php bình thường ngoài chứa code PHP thì còn có thể chứa code HTML. Và sau đây tôi sẽ đưa ra một ví dụ đơn giản nhất để giúp mọi người có thể hình dung ra hình dạng của một file php đơn giản.

<!DOCTYPE html>
 <html>
 <body>

<h1>Blanka page</h1>

<?php
 echo "Hello World!";
 ?>

</body>
 </html>

Chú ý: một câu lệnh PHP được kết thúc bởi dấu “;”. Bộ đôi ký tự ?> kết thúc khối lệnh PHP nó sẽ tự động kết thúc câu lệnh nên chúng ta sẽ không nhất thiết phải sử dụng “;” nữa.

2. Comments code trong PHP.

Một đoạn code được coi là comment khi nó không được chạy như một phần của chương trình và như vậy thì tác dụng của nó chỉ là giúp cho ai đó khi đọc lại code sẽ dễ dàng hiểu ý của người viết và có thể chỉnh sửa nó.
PHP hỗ trợ 3 cách để comment trong code:

Ví dụ:

</pre>
<!DOCTYPE html>
 <html>
 <body>

<?php
 // Đây là kiểu comment thứ nhất

#Đây là kiểu comment thứ hai

/*
Đây là kiểu comment thứ ba
 */
 ?>

</body>
 </html>
<pre>

3. Chữ hoa, chữ thường trong PHP

Trong PHP thì tất cả function, classs, keywords thì không được phân biệt chữ hoa chữ thường. Trong ví dụ sau thì cả ba trường hợp đều đúng:

</pre>
<!DOCTYPE html>
 <html>
 <body>

<?php
 ECHO "Hello World!<br>";
 echo "Hello World!<br>";
 EcHo "Hello World!<br>";
 ?>

</body>
 </html>
<pre>

Tuy nhiên tất cả các biến thì lại được phân biệt chữ hoa và chữ thường. Trong ví dụ sau thì chỉ câu lệnh thứ nhất hiển thị đúng giá trị của biến $name:

</pre>
<!DOCTYPE html>
 <html>
 <body>

<?php
 $name="Blanka";
 echo "My name is " . $name . "<br>";
 echo "My name is " . $NAME . "<br>";
 echo "My name is " . $naME . "<br>";
 ?>

</body>
 </html>
<pre>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *