fbpx

Tut php 001: Cài đặt XAMPP chạy php trên localhost

1. Download bản XAMPP mới nhất tại http://www.apachefriends.org/en/xampp.html

2. Sau khi download file click install

1

3. Chọn thành phần sẽ cài đặt

2

4. Mặc định hệ thống sẽ chọn install xampp trong thư mục C:\xampp. Nếu bạn muốn thay đổi đường dẫn này vui long click vào button “Browse” để thay đổi thư mục cài đặt sau đó click tiếp “Next”.

3

4

5. Click button “Next” để bắt đầu cài đặt

5

6. Sau khi cài đặt thành công hệ thống hỏi:  “Do you want to start the Control Panel now?”

6

7. Click “Finish” để kết thúc quá trình cài đặt và bắt đầu sử dụng XAMPP.

Comments
  1. 8 năm ago

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *