fbpx

TUT ANDROID 027: Broadcast Receiver trong android

Broadcast Receiver là một trong các thành phần chính của android các bạn có thể hiểu nó như một bộ thu các bản tin cần thiết cho apps. Các bản tin được thu ở đây chính là các intent. Các bạn có thể thu các Intent sẵn có của hệ điều hành ví dụ như: tin nhắn đến, cuộc gọi đến, trạng thái của điện thoại, trạng thái của pin… Ngoài ra các bạn cũng có thể thu Intent của chính các bạn gửi ra để làm một nhiệm vụ gì đó (có thể dùng để start service khi cần).

4

Để các bạn có thể hiểu về Broadcast Receiver mình làm một app đơn giản có chức năng thu các tin nhắn đến, khi có tin nhắn đến mình sẽ log số điện thoại và nội dung tin nhắn đến. Ngoài ra mình còn tạo một buton để send một Intent và tự thu intent đó bằng receiver.

Để làm được ví dụ này các bạn làm lần lượt theo các bước sau

Bước 1: mở file res->values->String.xml

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<resources>

<string name="app_name">IncomingSmsReceiver</string>
 <string name="action_settings">Settings</string>
 <string name="hello_world">Hello world!</string>
 <string name="sendAction">Send My Action</string>

</resources>

Bước 2: mở file res->layout-> activity_main.xml

<RelativeLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"

xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
 android:layout_width="match_parent"
 android:layout_height="match_parent"
 tools:context=".MainActivity" >

<Button
 android:id="@+id/bt"
 android:layout_width="wrap_content"
 android:layout_height="wrap_content"
 android:text="@string/sendAction" />

</RelativeLayout>

Bước 3: tạo file SmsListenner.java trong packet com.basetut.servicetutorial

package com.example.incomingsmsreceiver;

import android.content.BroadcastReceiver;
import android.content.Context;
import android.content.Intent;
import android.os.Bundle;
import android.telephony.SmsMessage;
import android.util.Log;

public class SmsListenner extends BroadcastReceiver {

&nbsp;

public void onReceive(Context context, Intent intent) {

// Retrieves a map of extended data from the intent.

// khi intent co action duoc khai bao trong manifest hdh se goi phuong thuc nay

 String strAction = intent.getAction();
 if (strAction.equalsIgnoreCase("android.provider.Telephony.SMS_RECEIVED")){
 // neu la action nhan SMS
 Log.d("debug", "onReceive: nhan ACTION: SMS_RECEIVED");
 final Bundle bundle = intent.getExtras();

try {
 if (bundle != null) {

final Object[] pdusObj = (Object[]) bundle.get("pdus");

for (int i = 0; i < pdusObj.length; i++) {

SmsMessage currentMessage = SmsMessage
 .createFromPdu((byte[]) pdusObj[i]);
 String phoneNumber = currentMessage
 .getDisplayOriginatingAddress();

// lay sdt gui tin nhan den va noi dung tin nhan
 String senderNum = phoneNumber;
 String message = currentMessage.getDisplayMessageBody();

// log sdt gui den va noi dung tin nhan ra logcat
 Log.d("debug","SmsReceiver:"+ " senderNum: " + senderNum
 + "; message: " + message);
 // cac ban co the xu ly du lieu nay theo nhu cau cua app
 } // end for loop
 } // bundle is null

} catch (Exception e) {
 Log.e("SmsReceiver", "Exception smsReceiver" + e);

}
 } else if (strAction.equalsIgnoreCase(MainActivity.ACTION)){
 Log.d("debug", "onReceive: nhan ACTION gui khi click button");
 String data = intent.getStringExtra("data");
 Log.d("debug", "data trong intent: "+ data);
 }
 }
}

Note: Bạn cần phải khai báo trong AndroidManifest.xml

<receiver android:name=”com.example.incomingsmsreceiver.SmsListenner” >

            <intent-filter>

                <action android:name=”android.provider.Telephony.SMS_RECEIVED” />

                <action android:name=”android.intent.action.BOOT_COMPLETED” />

                <action android:name=”TRUONGBS.fet.hut”/>

            </intent-filter>

 </receiver>

Trong đó các action

<action android:name=”android.provider.Telephony.SMS_RECEIVED” />

<action android:name=”android.intent.action.BOOT_COMPLETED” />

Là các intent mặc định hệ điều hành sẽ gửi ra khi nhận được tin nhắn và khi điện thoại boot complete(bật xong).

<action android:name=”TRUONGBS.fet.hut”/>

Là action tùy chỉnh của các bạn có thể tự định nghĩa và tự thu nó

Ngoài ra các bạn muốn thu thêm action nào thì có thể khai báo thêm các action trong thẻ

<intent-filter></intent-filter>

Bước 4: Mở file MainActivity.java

package com.example.incomingsmsreceiver;

import android.app.Activity;
import android.content.Intent;
import android.os.Bundle;
import android.view.View;
import android.view.View.OnClickListener;
import android.widget.Button;

public class MainActivity extends Activity {

// dinh nghia 1 action ma cac ban muon thu trong receiver
 public static final String ACTION = "TRUONGBS.fet.hut";

private Button bt;

@Override
 protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
 super.onCreate(savedInstanceState);
 setContentView(R.layout.activity_main);
 bt = (Button) findViewById(R.id.bt);
 bt.setOnClickListener(new OnClickListener() {

@Override
 public void onClick(View v) {
 Intent mIntent = new Intent(ACTION);
 // cac ban co the truyen 1 so data can thiet va tu bat =
 // receiver
 mIntent.putExtra("data", "My Data");
 sendBroadcast(mIntent);
 }
 });

}

}

Note:

Các bạn có thể theo dõi kết quả thực hiện chương trình trên logcat và màn hình. . Khi làm theo ví dụ các bạn có gì không hiểu có thể để lại câu hỏi trên web mình sẽ trả lời các bạn một cách nhanh nhất có thể. Các bạn có thể down full src theo link dưới đây

IncomingSmsReceiver

Kết quả thực hiện chương trình

3

Mô phỏng việc gửi sms trong emulator

1

 

kết quả trên logcat

2

Comments
  1. 7 năm ago

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *