Author Archive

16 Feb 2014

Tut PHP 004: kiểu dữ liệu trong PHP

Mặc dù PHP hỗ trợ rất nhiều kiểu dữ liệu nhưng trong bài học này mình chỉ giới thiệu cho các bạn 7 kiểu dữ liệu hay được dùng nhất đó là: string, integer, float, boolean. Sau
13 Feb 2014

Tut php 001: Cài đặt XAMPP chạy php trên localhost

1. Download bản XAMPP mới nhất tại http://www.apachefriends.org/en/xampp.html 2. Sau khi download file click install 3. Chọn thành phần sẽ cài đặt 4. Mặc định hệ thống sẽ chọn install xampp trong thư mục C:\xampp. Nếu bạn muốn